När Förbundsmötet inte är samlat, är Förbundsstyrelsen STU  högsta beslutande organ. Styrelse sammansätts av ordförande, vice ordförande, kassör, sekreterare, ledamot samt två suppleanter.

Det åligger Förbundsstyrelsen bland annat att:

  • verkställa Förbundsmötets beslut,
  • utgöra ett sammanhållande och impulsgivande organ inom svensk WT-Taekwondo och härför hålla sig väl underrättad om den verksamhet som bedrivs av TRF och föreningar,
  • att befrämja tävlingsutbyten med utländska Taekwondo organisationer och ha överinseende över och upprätthålla erforderliga kontakter med sådana sammanslutningar,
  • att ha översyn över all under STU tävlingsverksamhet, landslagsverksamhet, graderingar och märkestagningar samt godkänna erforderliga reglementen,
  • ansvara för och leda kansliets arbete,
  • pröva och avgöra frågor om upptagning av nya föreningar samt uteslutning av föreningar ur STU liksom överklagande av i, lägre instans fattade beslut enligt Kap 8 och 15 i RF  stadgar,
  • handha och ansvara för STUs medel, förelägga Förbundsmötet ekonomisk plan för verksamhetsåret samt att upprätta, Förbundets statförslag och till RF insända detta samt äskande för kommande verksamhetsår, och
  • verkställa en rättvis och lämplig fördelning av medel som ställts till Förbundets förfogande.

Ordförande

Fresia Pérez

Vice ordförande

Robert Teklic

Styrelseledamot

Reza Abrishami

Styrelseledamot

Vakant

Styrelseledamot

Vakant

Styrelsesuppleant

Milla Olsson

Styrelsesuppleant

Ahmed Talabani