Svenska Taekwondounionens landslagsstruktur.
Mål och visionsarbete för landslagsverksamheten är ett levande dokument som arbetas fram i samarbete mellan Förbundsstyrelse och landslagsledningen.

Målsättningen att landslaget skall ta fler internationella medaljer på mästerskap i Europa och övriga världen.
Att arbeta med eller bli uttagen till svenska taekwondo landslaget ska vara speciellt, något att vara stolt över. Landslagsledningens respektive ansvarsområden redovisas nedan.

Organisation
Landslagsledningen, som skall vara ett team, arbetar i kommittéform och består av Styrelserepresentant, Sportchef (SC) samt Förbundskapten (FK). Vid mästerskap kan även hemmatränare ges möjlighet att delta som Nations coacher (NK).
Sportchefen (SC) är organisatoriskt och administrativt ansvarig för hela elit-verksamheten och rapporterar direkt till förbundsstyrelsen, (FB).

Strukturen i Landslagsledningen (LL) är följande:

 

– (SC) Sportchef Organisations och administrativt ansvar för hela verksamheten.


Johan Berg
Sports Director, Swedish Taekwondo Union
Mobil 0046 (0) 762 699 210

 .

– (FK) Förbundskapten Organisations och sportsligt ansvar för samtliga landslag herrar & damer.


Chago Rodriguez
070 785 48 28
Headcoach, Swedish Taekwondo Union

.

– (RA) Regions ansvariga. Kontaktpersoner i respektive region, ledare till vid landslags arrangemang.

r.
Ahmed Talabani         Ali Chehade               Niklas Andersson
076 26 122 77            070 872 68 49         0706 64 35 423
Regional Directors, Swedish Taekwondo Union

– (NC) Nationscoacher De hemmatränare som landslagsledningen knyter till verksamheten vid varje mästerskap.
För att bli uttagen som nationell coach till mästerskap måste man följa LL´s regler och direktiv och
tränar/coach kontrakt.

Landslagsledningens ambition är att hemmatränare ska ha möjligheten att coacha så länge det är möjligt. Målet är delaktighet  i största möjliga utsträckning. Enligt tävlingsreglemente tillåts hemmatränare coacha så länge arrangemanget tillåter flera antal coacher..Om antalet begränsas kommer de Nationella Regions ansvariga i första hand bli uttagna. Utöver dessa tar landslagsledningen efter behov in externa resurser  som t.ex fysioterapeut , mentalrådgivare, idrottsnutrition mm.

Landslagsledningens resurser
Landslagsledningen (LL) har till sitt förfogande de medel som disponeras enligt budget. Utöver budget kan vid dialog och behov knyta externa resurser som t.ex.- idrottspsykolog, läkare, spetstränare, kostrådgivare, massör, naprapat, m.fl.

Assistenter till de funktioner som är huvudansvariga (SC och FK) inom landslagsledningen utses av NC på förslag av Landslagsledningen. Assisterande skall tillsammans med huvudansvarig utföra det uppdrag som åligger dem enligt detta direktiv. Landslagsledningen har även rätt att i samråd delegera uppdrag till en annan person, det är dock landslagsledningen som har ansvar för uppdraget.

Ekonomi
LL ansvarar för landslagets ekonomiska planering. LL skall följa landslagets ekonomiska planering. Det innebär att LL skall genomföra den verksamhetsplan som LL fått fastställd av styrelsen och disponera de medel som ställts till förfogande för att på bästa sätt uppnå uppsatta mål för verksamheten.
LL föreslår kandidater som LK kan söka elitidrottsstöd för hos RF. LK ansvarar för att söka och redovisa medel från RF:s elitidrottsstöd.
SC har budgetansvar vilket bl.a. innebär att äska pengar av förbundsstyrelsen för kommande verksamhetsår. Detta görs mot bakgrund av den av landslagsledningen upprättade verksamhetsplanen.

Verksamhet
SC ansvarar för att landslagsledningen och utövare strävar åt samma håll. Verksamheten skall följa en röd tråd för vilken SC har ett övergripande ansvar.
Landslagsledningen ansvarar för att upprätta landslagets verksamhetsplan för året.

Svenska Taekwondo Unionen styrdokument gällande elit och landslagsverksamhet.

• FK ansvarar för den praktiska planeringen och utförande när landslagets tävlar på nationella, internationella tävlingar, landskamper samt NM, EM och VM.
• SC ansvarar för administrativ planering samt beställning av landslagets resor, kost och logi till nationella, internationella tävlingar, landskamper samt NM, EM och VM.
• FK ansvarar för genomförande av landslagsläger och uttagningsläger.
• SC ansvarar för administrativ planering av landslagsläger och uttagningsläger.
• FK ansvarar för genomförande och uppföljning av fysiska tester och tävlingsresultat med varje utövare. Träningsupplägg, träningsplan, taktik och metodik skall utvärderas av SC.
• FK ansvarar för och skall ha löpande dialog med landslagsutövarna. FK skall därtill, 1ggr/år, genomföra utvecklingssamtal med landslagsutövarna.
• FK ansvarar för och skall ha en löpande dialog med landslagsutövarnas klubbledare.
• FK skall genomföra omvärldsanalys av Olympisk Taekwondo samt ta fram övrig nödvändig statistik som behövs för att uppdatera kravanalysen årligen.
• Landslagsledningen ansvarar gemensamt för framtagande av nödvändiga arbetsdokument för att Landslagskommitténs uppdrag skall kunna genomföras. Dessa skall fastställas av SC före ikraftträdande.
• Landslagsledningen skall följa de riktlinjer och krav för landslag och elitutveckling som fastställs av Förbundsstyrelsen. SC ansvarar för att dessa riktlinjer och krav kommer utövarna och klubbledare tillhanda via förbundets hemsida.
• Landslagsledningen skall underställa sig fortbildning inom ramen för RF:s elitutvecklingskrav. Planerad fortbildning skall ingå i verksamhetsplanen.
• SC ansvarar för att arbetsdokument, information och foto på landslagsledning och landslagsmedlemmar läggs upp på avsedd plats på hemsidan.
• FK ansvarar för att landslagsutövare och ledare använder sponsrad tävlingsutrustning.
• SC ansvarar för beställning och distribution av landslagets sponsrade tävlingsutrustning. Redovisning och kontaktansvar
• FK ansvarar för att upprätta landslagets verksamhetsplan. Denna skall vara klar senast siste januari verksamhetsåret.
• FK ansvarar för att verksamhetsplan samt preliminär budget inkommer till SC senast siste januari verksamhetsåret.
• FK ansvarar för löpande rapportering till SC, samt att underlag för artiklar och media kommer SC tillhanda efter läger, tävlingar eller annan viktig händelse som sker inom landslagets verksamhet.
• SC ansvarar för löpande rapportering till Förbundsstyrelse, samt att artikel, helst med bild, kommer upp på förbundets hemsida efter, tävlingar eller annan viktig händelse som sker inom landslagets verksamhet. Obs! En kopia på denna rapport skall gå till Förbundets produktsponsor samtidigt.
• SC och FK ansvarar gemensamt för att landslagstruppen lever upp till förbundets riktlinjer, ansvar mot sponsorer, och målsättning.
• SC ansvarar för kontakterna med FS, RF, SOK m.fl.
• SC tillsammans med FK bestämmer vilka aktiviteter landslag skall deltaga på.
• SC ansvarar för att landslagets årliga verksamhetsberättelse inkommer till Förbundets kansli. Uttagning till Landslag, tävlingar och Mästerskap
• Nationell ranking och gäller för uttagning till svenska landslaget samt för uttagning till de tävlingar och mästerskap som ingår i landslagets verksamhetsplanering. Uttagningar skall följa de riktlinjer och direktiv som landslagsledningen tillsammans tagit fram och presenterat på STU:s hemsida. LL ansvarar för att dessa efterlevs.
• Uttagning skall ske i god tid innan tävling. I de riktlinjer landslagsledningen fastställt enligt ovan skall det framgå vilken uppladdningstid man fastställt för olika tävlingar samt tidpunkt för läger, samlingar. I samband med uttagning skall en toppningsplan utarbetas av FK i samråd med den aktive och dennes tränare.