Svenska Taekwondounionen (”STU”) bildades den 2015-12-09 och verkar som ett ideellt grenförbund till Svenska Taekwondoförbundet med ansvar för all idrottslig verksamhet för WT-Taekwondo i Sverige. STU är därmed, genom STF, även ansluten till Riksidrottsförbundet. För närvarande har STU ca 13 000 medlemmar och ca 200 medlemsföreningar.

 

Svenska Taekwondounionen har till uppgift att administrera och främja WT-Taekwondo i Sverige. STU ska vidare iaktta de allmänna och grundläggande principerna i den olympiska stadgan och sprida den olympiska rörelsen genom sporten Taekwondo.

Uppdraget för STU är att ge en effektiv nationell styrning i internationella frågor av WT-Taekwondo. STU ska verka som ett grenförbund till STF, men handha allt ansvar för den idrottsliga verksamheten.

Målen för Svenska Taekwondounionen är bl.a.:

A) att främja, utveckla och förbättra bruket av WT-Taekwondo inom Sverige, mot bakgrund av dess utbildning, kultur och sportsliga värden (”Taekwondorörelsens värdegrund”),

B) att främja rent spel, rättvisa, ungdomars utveckling och utbildning för samtliga parter,

C) att uppmuntra till fred och samarbete genom deltagande i idrott,

D) att främja eller sanktionera nationella och internationella WT-Taekwondo tävlingar,

E) att följa de av WT-stipulerade tekniska regler som reglerar Taekwondotävlingar i Kyorugi/Poomsae, arrangerade eller sanktionerade av medlemsföreningar anslutna till STU,

F) att vidta åtgärder for att starka sammanhållningen och främja WT-Taekwondo i Sverige,

G) att delta i andra aktiviteter till stöd för ovanstående mål.

STU:s högsta beslutande organ är Förbundsmötet och extra Förbundsmötet. Då Förbundsmötet inte är samlat, är Förbundsstyrelsen beslutande organ.

Avslutningsvis ska nämnas att STU även är medlem i World Taekwondo (”WT”), som är världsförbundet i Taekwondo, och World Taekwondo Europe (”WTE”), som är det europeiska kontinentalförbundet i Taekwondo. 

Länk till WT:s hemsida: http://worldtaekwondo.org
Länk till WTE:s hemsida: https://worldtaekwondoeurope.org

Mer om STU finns att läsa i dess antagna stadgar under fliken ”Stadgar”.